สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอเชิญส่งโครงการ Project Brief 2564
“ภายใต้โครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564”
จากสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สป.อว.)

Platform

● เพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน [Business Community Enterprise : BCE]
● บ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [Science Community Incubator : SCI]

Value Chain : ภาคกลางและภาคตะวันออก

● CT-01 นวัตกรรมการผลิตเกษตรปลอดภัยครบวงจร(พืชและสัตว์) ภาคกลาง
● CT-02  การใช้ วทน.เพิ่มศักยภาพด้านสมุนไพรภาคกลาง
● CT-03  การใช้ วทน.เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการ (ภาคกลาง)

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.clinictech.rmutt.ac.th/?page_id=2906

ทั้งนี้ โปรดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการ Project Brief 2564 มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 ชุด
และส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการ (WORD) พร้อมกับไฟล์นำเสนอโครงการ (PDF)
มาที่อีเมล narapat_t@rmutt.ac.th

ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2563

ขยายเวลารับข้อเสนอถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณนรภัทร โทร. 090-2464755
คุณขวัญรัตน์ โทร. 085-3248230
คุณคณธวัลย์ โทร. 094-5495691
ที่ทำงาน โทร. 02-5494684 หรือ 02-5494687

ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี