แบบฟอร์มคูปองวิทย์ ปี 60 และโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ

NameSizeHits
NameSizeHits
แบบฟอร์มคูปองวิทย์ ปี 60423.5 KiB254
โจทย์ความต้องการ39.0 KiB286

แบบฟอร์มคลินิกเทคโนโลยี ปี 60

NameSizeHits
NameSizeHits
1.แบบฟอร์ม สส 002-2 (ถ่ายทอด)711.8 KiB217
2.แบบฟอร์ม สส 002-3 (ต่อยอด)722.5 KiB165
3.แบบฟอร์ม สส 002-2(1) (สำรวจ)137.3 KiB179
4.แบบฟอร์ม สส 002-2(2) (ช่วยเหลือ)796.8 KiB190
5.ใบสมัคร85.8 KiB197
6.แบบประเมินผลหลังถ่ายทอด68.3 KiB177
7.แบบติดตามประเมินผล77.1 KiB182
8.แบบการนำไปใช้ประโยชน์189.3 KiB168

แบบฟอร์มแม่ข่าย วท. ปี 60

NameSizeHits
NameSizeHits
1 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการแม่ข่าย ปี 60475.4 KiB184
2 แบบฟอร์มแสดงเจตจำนงเข้าร่วมโครงการ96.9 KiB165
3 แบบสำรวจความพร้อม130.5 KiB170
4 ใบสมัครผู้รับบริการ672.1 KiB160
5 แบบประเมินผลหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี525.8 KiB194
6 แบบติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์665.0 KiB306
7 แบบการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์50.7 KiB155
8 แบบสอบถามการประเมินสถานะหมู่บ้าน562.7 KiB178

คู่มือคลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่าย วท.

NameSizeHits
NameSizeHits
03. คู่มือการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่าย วท ปี 25603.7 MiB537

แบบฟอร์มคลินิกเทคโนโลยี

NameSizeHits
NameSizeHits
01. แบบฟอร์มแผนการถ่ายทอด 226.2 KiB158
02. แบบฟอร์มแผนการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี347.8 KiB138

แบบฟอร์มหมู่บ้านแม่ข่าย วท.

NameSizeHits
NameSizeHits
01. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการหมู่บ้าน102.1 KiB1129
02. แบบฟอร์มแสดงเจตจำนงเข้าร่วมโครงการ45.8 KiB273
03. แบบติดตามและประเมินผล หมู่บ้านฯ 369.7 KiB206
04. แบบการประเมินสถานะหมู่บ้านแม่ข่าย413.2 KiB377

แบบฟอร์มการรายงาน

NameSizeHits
NameSizeHits
01. แบบฟอร์มรายงานรายไตรมาส36.0 KiB2161
02. แบบรายงานฉบับสมบูรณ์31.0 KiB214

ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี