แบบฟอร์มคูปองวิทย์ ปี 60 และโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ

NameSizeHits
NameSizeHits
แบบฟอร์มคูปองวิทย์ ปี 60433.7 KB553
โจทย์ความต้องการ39.9 KB574

แบบฟอร์มคลินิกเทคโนโลยี ปี 60

NameSizeHits
NameSizeHits
1.แบบฟอร์ม สส 002-2 (ถ่ายทอด)728.9 KB477
2.แบบฟอร์ม สส 002-3 (ต่อยอด)739.8 KB425
3.แบบฟอร์ม สส 002-2(1) (สำรวจ)140.6 KB435
4.แบบฟอร์ม สส 002-2(2) (ช่วยเหลือ)815.9 KB434
5.ใบสมัคร87.9 KB477
6.แบบประเมินผลหลังถ่ายทอด70.0 KB434
7.แบบติดตามประเมินผล78.9 KB454
8.แบบการนำไปใช้ประโยชน์193.8 KB445

แบบฟอร์มแม่ข่าย วท. ปี 60

NameSizeHits
NameSizeHits
1 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการแม่ข่าย ปี 60486.8 KB419
2 แบบฟอร์มแสดงเจตจำนงเข้าร่วมโครงการ99.2 KB442
3 แบบสำรวจความพร้อม133.6 KB414
4 ใบสมัครผู้รับบริการ688.3 KB411
5 แบบประเมินผลหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี538.4 KB448
6 แบบติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์681.0 KB584
7 แบบการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์51.9 KB418
8 แบบสอบถามการประเมินสถานะหมู่บ้าน576.2 KB490

คู่มือคลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่าย วท.

NameSizeHits
NameSizeHits
03. คู่มือการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่าย วท ปี 25603.9 MB767

แบบฟอร์มคลินิกเทคโนโลยี

NameSizeHits
NameSizeHits
01. แบบฟอร์มแผนการถ่ายทอด 231.6 KB369
02. แบบฟอร์มแผนการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี356.1 KB376

แบบฟอร์มหมู่บ้านแม่ข่าย วท.

NameSizeHits
NameSizeHits
01. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการหมู่บ้าน104.5 KB2124
02. แบบฟอร์มแสดงเจตจำนงเข้าร่วมโครงการ46.9 KB717
03. แบบติดตามและประเมินผล หมู่บ้านฯ 378.5 KB420
04. แบบการประเมินสถานะหมู่บ้านแม่ข่าย423.2 KB656

แบบฟอร์มการรายงาน

NameSizeHits
NameSizeHits
01. แบบฟอร์มรายงานรายไตรมาส36.9 KB2973
02. แบบรายงานฉบับสมบูรณ์31.7 KB444

ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี