วันที่ 21 กันยายน 2564
ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดำเนินงานตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป โดยมี ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเข้าร่วมฟังการบรรยายเกี่ยวกับแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป โดย ผอ.วนิดา  บุญนาคค้า และ ผอ.เอกพงศ์  มุสิกะเจริญ และการใช้งานระบบบริหารโครงการผ่านออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน โดย ผศ.ดร.วิศิษฐ์  ลิ้มสมบุญชัย และ ดร.สร้อยฟ้า  เสริฐแก้ว จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมกล่าวรายงานความก้าวหน้า จำนวน 17 โครงการ และรับการตรวจติดตามรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการโดย นายอินทราวุธ ฉัตรเกษ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) / นายสักขี  แสนสุภา (ผู้ทรงคุณวุฒิ) / นางอาภาพร  สินธุสาร (ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ) ทีมประเมินจาก สป.อว.

[Best_Wordpress_Gallery id=”43″ gal_title=”210921″]

ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี