วันที่ 4 ตุลาคม 2564
ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้เข้าร่วมการประเมินผลการพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ด้วย วทน. (ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ซึ่งจัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก อว. ประจำปีงบประมาณ 2563

ทั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมี ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมนักวิจัยเข้ารับการประเมินโครงการ จำนวน 9 โครงการ ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการประเมิน

[Best_Wordpress_Gallery id=”45″ gal_title=”041021″]

05/10/2021

การประเมินผลการพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ด้วย วทน. (ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป)

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้เข้าร่วมการประเมินผลการพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ด้วย วทน. (ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ซึ่งจัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก อว. ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้ […]
22/09/2021

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดำเนินงานตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป

วันที่ 21 กันยายน 2564 ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดำเนินงานตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป โดยมี ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเข้าร่วมฟังการบรรยายเกี่ยวกับแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป โดย ผอ.วนิดา  บุญนาคค้า และ ผอ.เอกพงศ์  มุสิกะเจริญ และการใช้งานระบบบริหารโครงการผ่านออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน โดย […]
02/09/2021

การตรวจติดตาม และตรวจรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการจาก สป.อว.

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2564 ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้เข้าร่วมการตรวจติดตาม และตรวจรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) นำโดย ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงานภาพรวมของโครงการ ร่วมกับรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้ง […]
29/06/2021

การประชุมนำเสนอแนวคิดในการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมนำเสนอแนวคิดในการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ในการยกระดับสินค้าและบริการของผู้ประกอบการชุมชน (BCE) และการนำ วทน. ไปพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมีการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง (SCI) สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชน ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) และห่วงโซ่คุณค่า (Value […]
ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี