วัตถุประสงค์

คลินิกเทคโนโลยี

1. เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัย องค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ตลอดจนนวัตกรรม และความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นประโยชน์สู่ชุมชน
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน/ชุมชนนำความรู้ ความเข้าใจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไปต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
3. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน/ชุมชนเข้าถึงแหล่งเทคโนโลยี ตลอดจนส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มากยิ่งขึ้น
4. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน/หมู่บ้าน เป็นต้นแบบในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้ในการประกอบอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

คูปองวิทย์เพื่อโอทอป

1. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจชุมชน โดยการน้าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต พัฒนาระบบมาตรฐาน พัฒนาและออกแบบเครื่องจักร พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบต้นน้า ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและบริการ โดยเฉพาะในสาขาที่ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการประกอบไปด้วย 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม Start Up กลุ่ม Existing และกลุ่ม Growth
2. รูปแบบการให้คูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade)
2.1 พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
2.2 พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์
2.3 พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต
2.4 พัฒนาระบบมาตรฐาน
2.5 พัฒนาและออกแบบเครื่องจักร
2.6 พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบต้นน้า

ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี