วันที่ 28 มิถุนายน 2564
ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมนำเสนอแนวคิดในการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ในการยกระดับสินค้าและบริการของผู้ประกอบการชุมชน (BCE) และการนำ วทน. ไปพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมีการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง (SCI) สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชน ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) และห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมกับ ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมนักวิจัย จำนวน 15 ราย ร่วมฟังแนวทางและข้อเสนอแนะ จากนายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม กลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ธท.) กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปประกอบการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) ภายใต้การดำเนินงานการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชนปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อไป

[Best_Wordpress_Gallery id=”39″ gal_title=”280621″]

ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี