คลินิกเทคโนโลยีออนไลน์

คลินิกเทคโนโลยีออนไลน์ (Clinic Monitoring Online) เรียกสั้นๆ ว่า CMO คือระบบบริหารโครงการภายใต้การดำเนินงานทั้ง 2 โครงการ คือ โครงการคลินิกเทคโนโลยี โครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ซึ่งเป็นระบบจัดการข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่พัฒนาบน Web Application Technology โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้ จัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นต่อการบริหารโครงการ เช่น ชื่อโครงการ ไฟล์ข้อเสนอโครงการ แผนการดำเนินงาน รายงานความก้าวหน้าไตรมาส รายงานฉบับสมบูรณ์ ข้อมูลผู้รับบริการสามารถทำงานและสืบค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลา ซึ่งข้อมูลได้มาจากเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีทั่วประเทศ

ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี