บุคลากร

ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์
ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี

ดร.ไฉน น้อยแสง
รองผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี

นางสาวคณธวัลย์ ศุภรัตนาภิรมย์
ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี

นางสาวขวัญรัตน์ เป่ารัมย์
ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี

นางสาวสุพัชณินท์ เปลี่ยนขำ
ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลย

นางลลิตา คำแท่ง
ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี

นางสาวนรภัทร เทพทอง
เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี

นางสาวจิตติมา สิงห์โต
เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ

ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี