บุคลากร

ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์
ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี

ดร.ไฉน น้อยแสง
รองผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี

นางสาวคณธวัลย์ ศุภรัตนาภิรมย์
ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี

นางสาวขวัญรัตน์ เป่ารัมย์
ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี

นางสาวสุพัชณินท์ เปลี่ยนขำ
ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลย

นางสาวนรภัทร เทพทอง
เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี

นางสาวจิตติมา สิงห์โต
เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ

ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี