สรุปโครงการคลินิกเทคโนโลยี

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี ปี 2559

1. นายมานพ แย้มแฟง
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเครื่องรีดผักตบชวาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตสำหรับงานหัตถกรรมจักสานของกลุ่มเกษตรกรจักสานฝักตบชวาบ้านคลองนกกระทุง ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
(คลินิกเทคโนโลยี : คูปองวิทย์เพื่อโอทอป)
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. นางรุ่งทิวา เทพปิตุพงศ์
ชื่อโครงการ โครงการประยุกต์น้ำยางขนุนเพื่อพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย โดยใช้เทคนิคผสมผสานมัดย้อมและระบายสีบาติกเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(คลินิกเทคโนโลยี : คูปองวิทย์เพื่อโอทอป)
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี ปี 2558

1. รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์
ชื่อโครงการ การบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ผศ.รุ่งทิวา เทพปิตุพงศ์
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการออกแบบลวดลายผ้าบาติกและเทคนิคการทำผ้าบาติกเพื่อชุมชน
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี ปี 2557

1. นายประชุม คำพุฒ
ชื่อโครงการ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการก่อสร้างที่พักอาศัยชั่วคราวบ้านลอยน้ำสำเร็จรูป
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี ปี 2556

1. รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์
ชื่อโครงการ การบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์
ชื่อโครงการ การบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
3. นางสาวอัญชลินทร์ สิงห์คำ
ชื่อโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักและผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่า
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี ปี 2554

1. รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์
ชื่อโครงการ การบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี ปี 2553

1. ผศ.วาสนา เจริญวิเชียรฉาย
ชื่อโครงการ การบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. นายประชุม คำพุฒ
ชื่อโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านดินแบบประยุกต์สำหรับชุมชนและรีสอร์ท
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. ผศ.สุชาดา งานประภาวัฒน์
ชื่อโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเบเกอรี่ เพื่อเพิ่มความเข็มแข็งของชุมชนแม่บ้านเกษตรกรคลองสี่ จังหวัดปทุมธานี
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี ปี 2552

1. ผศ.วาสนา เจริญวิเชียรฉาย
ชื่อโครงการ โครงการบริการให้คำปรึกษาและบริการเทคโนโลยี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ผศ.วาสนา เจริญวิเชียรฉาย
ชื่อโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำน้ำพริกชนิดต่างๆ และการทำของใช้ในครัวเรือน
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี ปี 2551

1. ผศ.วาสนา เจริญวิเชียรฉาย
ชื่อโครงการ โครงการบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี ปี 2550

1. ผศ.วาสนา เจริญวิเชียรฉาย
ชื่อโครงการ การบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ผศ.สุวิมล พุ่มประทีป
ชื่อโครงการ การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการขายให้กับสินค้า OTOP ของจังหวัดปทุมธานี
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
3. ผศ.ปทุมทอง ไตรรัตน์
ชื่อโครงการ การพิมพ์ลายผ้าจากยางกล้วย
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
4. ผศ.มาลา ฤทธิ์นิ่ม
ชื่อโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งทอเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของชุมชน จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดลพบุรี
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี ปี 2549

1. นายสุจินต์ เพิ่มพลู
ชื่อโครงการ การบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. นายสุจินต์ เพิ่มพลู
ชื่อโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเตาเซรามิกให้แก่ชุมชนในจังหวัดปทุมธานี
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์
3. นายสุจินต์ เพิ่มพลู
ชื่อโครงการ การออกแบบและเทคนิคการทำกรอบรูปศิลปะเพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนจังหวัดปทุมธานี
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์
4. นายภีร์มะ ไชยมุติ
ชื่อโครงการ การทำผลิตภัณฑ์กระดาษอัด-เปเปอร์มาเช่
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์
5. นายสิลัง สุพวงแก้ว
ชื่อโครงการ การเพิ่มคุณค่างานผลิตภัณฑ์รูปทรงต่างๆ ด้วยเทคนิคการปิดทอง
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์
6. นายชวลิต ศรีทับทิม
ชื่อโครงการ การทำกระเป๋าหนัง
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์
7. นายชวลิต ศรีทับทิม
ชื่อโครงการ การทำของที่ระลึกจากหนัง
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี ปี 2548

1. นายสุวรรณ ประทีป ณ ถลาง
ชื่อโครงการ การบริหารงานของคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ภาคกลาง
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. นางสาวจันทร์ประภา พ่วงสุวรรณ
ชื่อโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นประจำปี 2548 เรื่องการพิมพ์สกรีนเบื้องต้น
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
3. นางสาวจันทร์ประภา พ่วงสุวรรณ
ชื่อโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นประจำปี 2548 เรื่องออกแบบสิ่งพิมพ์เบื้องต้น
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
4. ผศ.ปทุมทอง ไตรรัตน์
ชื่อโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นประจำปี 2548 เรื่อง "บรรจุภัณฑ์แบบใดที่โดนใตผู้บริโภค"
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
5. นายชัยวุฒิ พนมสารนรินทร์
ชื่อโครงการ การฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมเพื่อคุณภาพสินค้า
หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯและปิโตรเคมี
6. ผศ.ดร.ดนัย วรรณวนิช
ชื่อโครงการ การใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีในการปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิกส์
หน่วยงาน วิทยาเขตปทุมธานี
7. นายสุจินต์ เพิ่มพูล
ชื่อโครงการ ฝึกอบรมเทคนิคการเขียนลวดลายเบญจรงค์และลวดลายน้ำทองเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน จ.ปทุมธานี
(การเขียนลวดลายเบญจรงค์
และลวดลายน้ำทอง , สิ่งทอและแฟชั่น , เครื่องปั้นดินเผา)
หน่วยงาน คณะศิลปกรรม

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี ปี 2547

1. นายสุวรรณ ประทีป ณ ถลาง
ชื่อโครงการ การให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

4

ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี