บริการและหลักเกณฑ์

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับบริการ

1. กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน หรือกลุ่มอาชีพ เป็นรายบุคคลหรือมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มรวมถึงวิสาหกิจชุมชน  สหกรณ์ หรือเรียกชื่ออื่นๆ ที่มีการจดทะเบียนตามกฎหมาย
2. ผู้ผลิต OTOP เป็นผู้ประกอบการรายเดียวหรือรวมกันเป็นกลุ่ม
3. สมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. จังหวัด/กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หน่วยงานในสังกัด วท. สถาบันการศึกษา /เอกชน ที่เป็นเครือข่ายฯ
3. ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค
หลักเกณฑ์
 เงื่อนไข 1. ผู้เสนอขอรับการสนับสนุนฯ เป็นคณะผู้บริหารคลินิกฯ (ผู้อำนวยการคลินิกฯ/ผู้จัดการคลินิกฯ) ที่สถาบันการศึกษาแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ โดยเสนอขอรับการสนับสนุนได้ คลินิกฯเครือข่ายละ 1 โครงการ (ไม่สนับสนุนคลินิกเทคโนโลยีที่เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ)
2. คลินิกฯ เครือข่าย มีความพร้อม/ศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี บุคลากรและการจัดโครงสร้างขององค์กร
3. ให้ความสำคัญกับสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่าย อสวท. เครือข่ายหมู่บ้าน วท. ที่มีสัมฤทธิผลการดำเนินงานและมีการเข้าร่วมกิจกรรมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ อย่างต่อเนื่อง
4. มีการบูรณาการงบประมาณการบริการทางวิชาการของหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา มาร่วมดำเนินโครงการในแผนงานนี้
5. มีผลการดำเนินงาน ผลสำเร็จของงาน ในภาพรวมของงานคลินิกฯ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงปีปัจจุบัน
6. มีสัมฤทธิผลของการดำเนินโครงการในแผนงานนี้ในปีที่ผ่านมาครบถ้วนทุกประการ
บทบาทและหน้าที่

1. ให้บริการคำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและบริการข้อมูล ผลงานวิจัยและพัฒนา ทั้งของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและของมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา นวัตกรรมที่เป็นผลงานวิจัย และพัฒนาร่วมกันของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันการศึกษา ตลอดจนภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่น
2. เผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางสื่อ ท้องถิ่น เช่น รายการวิทยุของสถาบันการศึกษา โทรทัศน์ในท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ให้เกิดสังคมวิทยาศาสตร์ การจัดนิทรรศการและจัดรถคลินิกเคลื่อนที่ (Mobile Unit)
3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยการฝึกอบรมในการสร้างวิทยากรเพื่อการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เพิ่มทวีคูณ และการฝึกอบรมอบรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่กลุ่มเป้าหมาย
4. ทำการวิจัยและพัฒนาต่อยอดร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่น ปรับปรุง ขบวนการผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์
5. การสนับสนุนนโยบายรัฐบาลเรื่องโครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
6. การส่งเสริมนักเรียนที่มีอัจฉริยะทางด้านวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสฝึกงานในห้องปฏิบัติการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันการศึกษา
7. ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพมีห้องปฏิบัติการเฉพาะทางและพัฒนาไปสู่การจัดตั้ง อุทยานวิทยาศาสตร์ ในสถาบันการศึกษา
8. กิจกรรมอื่นๆ เช่น การให้บริการวิเคราะห์และทดสอบห้องปฏิบัติการทาง อุตสาหกรรมในและนอกสถานที่รวมทั้งกิจกรรมที่จะตกลงร่วมกันในอนาคต

ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี