ติดต่อเรา

คลินิกเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขที่ 39 หมู่ที่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

โทรศัพท์ : 02-549-4684 , โทรสาร : 0-2549-4680
อีเมล : clinictech.rmutt@gmail.com

เว็บไซต์ : www.clinictech.rmutt.ac.th

DSC_0130Map-RMUTT-THAI-011
ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี