การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสร้างเครื่องอัดขยะไฮโดรลิคขนาดเล็ก
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติก
จัดโดย สป.อว. สำนักงานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563
ณ เทศบาลตำบลหนองเสือ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ภายใต้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี นำโดย ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ผอ. สวพ. ให้เป็นผู้แทนนำทีมนักวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้ความเข้าใจในการนำขยะมาแปรรูปให้แก่ชุมชนและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลหนองเสือ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสร้างเครื่องอัดขยะไฮโดรลิคขนาดเล็ก และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติก จัดโดย สป.อว. สำนักงานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาสร้างเครื่องอัดขยะไฮโดรลิค ขนาดเล็ก
วิทยากรโดย ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยวิทยากร นางสาวพนมพร วงษ์เหมือน สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยวิทยากร นางสาววราภาณ์ ชื่นจรูญ สถาบันวิจัยและพัฒนา

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติก : ไม้กวาดอ่อน และไม้กวางแข็ง
วิทยากรโดย ดร.บิณฑสันต์ ขวัญข้าว คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช้วยวิทยากร ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริวรรณ ศรีธรรมรงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยวิทยากร นายสุปรีชา บุญรอด คณะวิศวกรรมศาสตร์

08/07/2020

เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี นำทีมนักวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้การนำขยะมาแปรรูปแก่ชุมชนและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลหนองเสือ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสร้างเครื่องอัดขยะไฮโดรลิคขนาดเล็ก และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติก จัดโดย สป.อว. สำนักงานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลหนองเสือ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ภายใต้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี นำโดย ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ผอ. สวพ. […]
01/07/2020

การอบรมแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) ประจำปีงบประมาณ 2564

การอบรมแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) “ภายใต้โครงการส่งเสริมการนำ วทน.เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564” วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ภายใต้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการอบรมแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) […]
29/06/2020

เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี นำทีมนักวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ในหลักสูตร “กระเป๋าจิ๋วรักษ์โลก”

กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับกลุ่มอาชีพ ในหลักสูตร “กระเป๋าจิ๋วรักษ์โลก” วันที่ 27 มิถุนายน 2563 ณ ชมรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ซอยไอยรา 4 เทศบาลเมืองท่าโขลง) ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ภายใต้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี นำโดย ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมนักวิจัยจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]
07/05/2020

ขอเชิญส่งโครงการ Project Brief 2564 “ภายใต้โครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญส่งโครงการ Project Brief 2564 “ภายใต้โครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564” จากสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สป.อว.) Platform ● เพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน [Business Community Enterprise : BCE] ● บ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [Science Community Incubator […]
ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี