การแสดงผลงานการยกระดับสินค้า OTOP
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (พื้นที่ภาคกลาง)
จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563
ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต กรุงเทพฯ

มทร.ธัญบุรี ได้เข้าร่วมการจัดแสดงผลงานการยกระดับสินค้า OTOP ด้วย วทน. ประจำปีงบประมาณ 2563 (พื้นที่ภาคกลาง) โดยภายในงานมีผู้ประกอบการจากโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ในการนี้ เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ภายใต้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี นำทีมนักวิจัยและผู้ประกอบการสินค้า OTOP ไปจัดแสดง ดังนี้

1. การพัฒนาเอกลักษณ์ลวดลายตราสินค้า ออกแบบบรรจุภัณฑ์และเสริมข้อมูลสินค้าด้วยเทคโนโลยีเออาร์ (Augment branding materials) เพื่อแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์แบบ 3 มิติผลิตภัณฑ์ฟินิกซ์เอเบิล จังหวัดปราจีนบุรี (ฟินิกซ์เอเบิล)
ผู้ประกอบการ ฟินิกซ์เอเบิล จ.ปราจีนบุรี
นักวิจัย ดร.ธัญญาภรณ์  บุญยัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

2. การพัฒนายกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี (กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านดงบัง)
ผู้ประกอบการ กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านดงบัง จ.ปราจีนบุรี
นักวิจัย ผศ.กรณัท  สุขสวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

3. การเพิ่มความหลากหลายของหน้าขนมปังอบกรอบ เพื่อตรงตามความต้องการของผู้บริโภค (ขนมบ้านสระแท่น)
ผู้ประกอบการ ขนมบ้านสระแท่น จ.ปราจีนบุรี
นักวิจัย ดร.ปพนพัชร์  ภัทรฐิติวัสส์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

4. การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ด ตำบลโพธิ์แทน จังหวัดนครนายก (ว.ส.ช.กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดตำบลโพธิ์แทน)
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดตำบลโพธิ์แทน จ.นครนายก
นักวิจัย นายกิตติกุล  บุญเปลี่ยน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

01/09/2020

มทร.ธัญบุรี นำทีมนักวิจัยร่วมจัดแสดงผลงานการยกระดับสินค้า OTOP ด้วย วทน. ประจำปีงบประมาณ 2563 (พื้นที่ภาคกลาง)

การแสดงผลงานการยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (พื้นที่ภาคกลาง) จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต กรุงเทพฯ มทร.ธัญบุรี ได้เข้าร่วมการจัดแสดงผลงานการยกระดับสินค้า […]
31/08/2020

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย และการทำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย และการทำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ดร.ไฉน  น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมทีมงานจากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ได้จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย และการทำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ความเข้าใจด้านการแพทย์แผนไทยให้แก่ชุมชน โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 วัน รายละเอียด ดังนี้ วันที่ […]
08/07/2020

เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี นำทีมนักวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้การนำขยะมาแปรรูปแก่ชุมชนและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลหนองเสือ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสร้างเครื่องอัดขยะไฮโดรลิคขนาดเล็ก และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติก จัดโดย สป.อว. สำนักงานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลหนองเสือ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ภายใต้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี นำโดย ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ผอ. สวพ. […]
01/07/2020

การอบรมแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) ประจำปีงบประมาณ 2564

การอบรมแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) “ภายใต้โครงการส่งเสริมการนำ วทน.เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564” วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ภายใต้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการอบรมแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) […]
ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี