วันที่ 4 มิถุนายน 2564
ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) “ภายใต้โครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565” เพื่อให้ข้อเสนอโครงการมีความสมบูรณ์ที่สุด ก่อนที่จะส่งไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมกับ ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้บรรยาย “แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief)” และนำทีมนักวิจัยที่ได้รับทุน ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้แก่ ดร.ไฉน น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา สังกัดวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ผศ.ดร.ปกรณ์เกียรติ์ เศวตเมธิกุล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นางสาวทิศากร ดำรงพุฒิเดชา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย และ ผศ.วรุณศิริ จักรบุตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเสวนา “ประสบการณ์การเขียนข้อเสนอโครงการอย่างไร? ให้ได้รับทุน”

[Best_Wordpress_Gallery id=”37″ gal_title=”040621″]

ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี