สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอเชิญส่งโครงการ Project Brief 2565
“ภายใต้โครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565”
จากสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สป.อว.)

***หมดเขตส่งข้อเสนอ วันที่ 18 มิถุนายน 2564***

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.clinictech.rmutt.ac.th/?page_id=2906

ข้อมูลที่ต้องจัดส่ง

 1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเบื้องต้น(Project brief)
 2. ข้อมูลไฟล์นำเสนอ (ppt)
 3. แผนภาพรวมของโครงการ ในแต่ละแพลตฟอร์ม
  NCB – แผนการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง(STI Changemaker Plan)
  BCE – โมเดลธุรกิจ(BMC)
  SCI – แผนพัฒนาชุมชนด้วย วทน.(Sci Plan) และโมเดลธุรกิจ(BMC)
  ***จัดทำไฟล์ตามข้อ 1-3 เป็นไฟล์เดียวในรูปแบบ pdf ***
 4. ข้อมูลวีดีโอการนำเสนอไม่เกิน 5 นาที
  **นำไฟล์วิดีโออัปโหลดบน youtube แล้วคัดลอกลิงค์ youtube มาใส่ในข้อเสนอโครงการ**

โปรดส่งข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา
ที่อีเมล narapat_t@rmutt.ac.th

Platform

 • พัฒนาขีดความสามารถเครือข่าย (Network Capacity Building : NCB)
 • เพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน (Building Community Enterprise : BCE)
 • บ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (Science Community Incubator : SCI)

Value Chain

ห่วงโซ่คุณค่า >> ภาคเหนือ

 • NO-01 : นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าผลไม้ (สับปะรด ลิ้นจี่ ลำไย)
 • NO-02 : การใช้ วทน.เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการ
 • NO-03 : นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา
 • NO-04 : นวัตกรรมเพื่อเกษตรปลอดภัย

ห่วงโซ่คุณค่า >> ภาคกลาง/ตะวันออก

 • CE-01 : นวัตกรรมการผลิตเกษตรปลอดภัยครบวงจร (พืชและสัตว์)
 • CE-02 : การใช้ วทน. เพิ่มศักยภาพด้านสมุนไพร
 • CE-03 : การใช้ วทน. เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการ

ห่วงโซ่คุณค่า >> ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • NE-01 : นวัตกรรมผ้าทออีสาน
 • NE-02 : การพัฒนาข้าวด้วย วทน.
 • NE-03 : การพัฒนาสมุนไพรด้วย วทน.
 • NE-04 : นวัตกรรมเพื่อเกษตรปลอดภัยครบวงจร (พืชและสัตว์)

ห่วงโซ่คุณค่า >> ภาคใต้

 • SO-01 : การบริหารจัดการแพะครบวงจรด้วย วทน. เพื่อการท่องเที่ยวภาคใต้SO-01 : ฝั่งอันดามัน
 • SO-02 : การใช้ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการ
 • SO-03 : การพัฒนาผลไม้แบบครบวงจร ด้วย วทน.
 • SO-04 : การใช้ วทน. เพิ่มศักยภาพสมุนไพร
 • SO-05 : การเพิ่มมูลค่าข้าว ด้วย วทน.
 • SO-06 : การใช้ วทน. เพิ่มมูลค่าเกษตรอัตลักษณ์ชายแดนใต้ (แผนบูรณาการ)
 • SO-07 : นวัตกรรมการผลิตเกษตรปลอดภัยครบวงจร ภาคใต้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณนรภัทร โทร. 090-2464755
คุณขวัญรัตน์ โทร. 085-3248230
คุณคณธวัลย์ โทร. 094-5495691
ที่ทำงาน โทร. 02-5494684 หรือ 02-5494687

ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี