เปิดรับข้อเสนอโครงการ
เพื่อดำเนินงานตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ประจำปีงบประมาณ 2563

ที่ปรึกษาเทคโนโลยีท่านใดที่ประสงค์จะส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป”

โปรดส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ OPMS
ได้ที่ https://opms.mhesi.go.th

ภายในวันที่ 29 พฤศิจิกายน 2562

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงการตามแนวทาง “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” ประจำปี 2563
การใช้งานระบบบริหารโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าโอทอปด้วย วทน.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณนรภัทร โทร. 090-2464755
คุณขวัญรัตน์ โทร. 085-3248230
คุณคลธวัลย์ โทร. 094-5495691
ที่ทำงาน โทร. 02-5494684 หรือ 02-5494687

21/11/2019

เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อดำเนินงานตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ประจำปีงบประมาณ 2563

เปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อดำเนินงานตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ปรึกษาเทคโนโลยีท่านใดที่ประสงค์จะส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” โปรดส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ OPMS ได้ที่ https://opms.mhesi.go.th ภายในวันที่ 29 พฤศิจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงการตามแนวทาง “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” ประจำปี 2563 การใช้งานระบบบริหารโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าโอทอปด้วย วทน. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณนรภัทร โทร. 090-2464755 คุณขวัญรัตน์ […]
16/10/2019

ขอเชิญอาจารย์ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษา OTOP เข้าร่วมโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ขอเชิญอาจารย์ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษา OTOP เข้าร่วมโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ OTOP […]
31/07/2019

ขอเชิญผู้สนใจ/อาจารย์/นักวิจัย ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาโครงการ “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป”

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย สำนักงานปลัดกระทรวง ฯ (สป.อว.) ขอเชิญผู้สนใจ/อาจารย์/นักวิจัย ที่สนใจขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาโครงการ “การพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” หรือเรียกว่า “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” “STI for OTOP Upgrade” เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีประสบการณ์ด้าน วทน. ต่าง ๆ […]
28/02/2018

ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการ “คลินิกเทคโนโลยี” ประจำปี 2562

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)  เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้การดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ และชุมชน ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ พัฒนาและออกแบบ บรรจุภัณฑ์ พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต พัฒนาระบบมาตรฐาน พัฒนาและออกแบบเครื่องจักร พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบต้นน้ำ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและบริการโดยเฉพาะในสาขาที่ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาที่ยั่งยืน วท. ได้กำหนดขอบเขต และพื้นที่ในการดำเนินโครงการฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนงานด้าน […]
ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี