ขอเชิญอาจารย์ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษา OTOP
เข้าร่วมโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และฉะเชิงเทรา

ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ OTOP ในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด และคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและสามารถดำเนินงานตามแนวทาง “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” เข้าสู่กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย วทน. ใน 6 ด้าน ประกอบด้วย วัตถุดิบ กระบวนการผลิต นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ และเครื่องจักรในการผลิต และต่อยอดสู่การขยายผล ในเรื่องการตลาด การเงิน การเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐาน และสร้างช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น

***สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 21 ตุลาคม 2562***

ช่องทางการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
1. ผ่านระบบออนไลน์ : https://forms.gle/7QpQoPWPGZhMMv8R7
2. หรือดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ : แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ

  • ส่งแบบตอบรับทางอีเมล ird@rmutt.ac.th
  • หรือส่งแบบตอบรับทางโทรสาร 02-5494680

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ประสานงานโครงการ
โทร. (ที่ทำงาน) 02-5494684, 02-5494687
คุณขวัญรัตน เป†ารัมย์ โทร. (มือถือ) 062-8876530
คุณคณธวัลย ศุภรัตนาภิรักษ์ โทร. (มือถือ) 094-5495691
คุณนรภัทร เทพทอง โทร. (มือถือ) 090-2464755

ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี