การประชุมชี้แจงและหารือแนวทางการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าโอทอปด้วย วทน.”
26/09/2019
ขอเชิญอาจารย์ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษา OTOP เข้าร่วมโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
16/10/2019

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมที่ปรึกษาเทคโนโลยีภายใต้โครงการ สร้างความรู้ความเข้าใจในการยกระดับโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และฉะเชิงเทรา

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมที่ปรึกษาเทคโนโลยี
ภายใต้โครงการ สร้างความรู้ความเข้าใจในการยกระดับโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และฉะเชิงเทรา

วันที่ 9 ตุลาคม 2562
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมที่ปรึกษาเทคโนโลยีภายใต้โครงการ สร้างความรู้ความเข้าใจในการยกระดับโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และฉะเชิงเทรา เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ที่ปรึกษา OTOP ในการเขียนข้อเสนอโครงการ แนวทางการประเมิน และการส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์ OPMS โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนอธิการบดี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุม พร้อมกับ ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุม และ ดร.ไฉน น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้กล่าวรายงาน

 

ซึ่งการประชุมครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวิุฒิมาร่วมอภิปรายและบรรยาย ทั้งสิ้น 7 ท่าน ได้แก่

อภิปรายเรื่อง “แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการฯ”

 • นายชายกร สินธุสัย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการพื้นที่และชุมชน (สวทช.)
 • นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สป.อว.)
 • นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (สป.อว.)
 • นางสาวอัญชลี งอยผาลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  หัวหน้าโครงการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (สป.อว.)
 • นางสาวชัชฎาพร มีศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (สป.อว.)

บรรยายเรื่อง “การใช้งานระบบบริหารโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ด้วย วทน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และแนวทางในการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินดำเนินงานเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน”

 • ผศ. ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • นางสาวสร้อยฟ้า เสริฐแก้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

[Best_Wordpress_Gallery id=”19″ gal_title=”091019″]

ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี