การประชุมชี้แจงและหารือแนวทางการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าโอทอปด้วย วทน.”

วันที่ 26 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี (เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี) ได้จัดการประชุมชี้แจงและหารือแนวทางการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าโอทอปด้วย วทน.” เพื่อชี้แจง หารือแนวทางการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมโอทอปสัญจร ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562 แก่อาจารย์และนักวิจัยที่สนใจร่วมขอทุนวิจัย “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” (STI for OTOP Upgrade) เพื่อเข้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปใน 3 พื้นที่คือ นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย สำนักงานปลัดกระทรวง ฯ (สป.อว.)

นำโดย ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  และ ดร.ไฉน น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดโครงการและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน

ทั้งนี้ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแนวทางการขอทุนวิจัย “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” อีกด้วย

ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี