การประชุมหารือโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการยกระดับโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่ 11 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
อาคารพระจอมเกล้า สป.อว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมหารือโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการยกระดับโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งจัดโดย สป.อว. สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการจัดกิจกรรมในโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการยกระดับโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในพื้นที่ปราจีนบุรี นครนายกและฉะเชิงเทรา

ทั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี นำโดย ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.ไฉน น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายจากรักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เป็นผู้แทนและหัวหน้าโครงการ พร้อมกับทีมงานดำเนินโครงการ เข้าร่วมการประชุมหารือและติดตามความก้าวหน้าของโครงการในครั้งนี้

ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี