กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย สำนักงานปลัดกระทรวง ฯ (สป.อว.) ขอเชิญผู้สนใจ/อาจารย์/นักวิจัย ที่สนใจขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาโครงการ “การพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” หรือเรียกว่า “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” “STI for OTOP Upgrade” เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีประสบการณ์ด้าน วทน. ต่าง ๆ สำหรับการจัดโครงการ OTOP สัญจร จับคู่ (Matching) ที่ปรึกษากับผู้ประกอบการ OTOP กลุ่ม A – C จำนวน 5 ประเภท ได้แก่

 1. อาหาร
 2. เครื่องดื่ม
 3. สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
 4. ผ้าและเครื่องแต่งกาย
 5. ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก

พื้นที่จัดโครงการ OTOP สัญจร
3 จังหวัด ภาคกลาง
ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา และนครนายก

“คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” เป็นรูปแบบการสนับสนุนงบประมาณจาก สป.วท. ร่วมกับผู้ประกอบการ (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน) ให้ที่ปรึกษาจัดทำโครงการ การบริการด้าน วทน. 6 ประเด็น ประกอบด้วย

 • พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบต้นน้ำ
 • พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต
 • พัฒนามาตรฐาน
 • พัฒนาและออกแบบเครื่องจักร
 • พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้ภายหลังการ Matching สป.วท. จะแจ้งกำหนดการให้ที่ปรึกษากับผู้ประกอบการร่วมกันจัดทำข้อเสนอโครงการ จัดส่ง สป.วท. พิจารณาการสนับสนุนงบประมาณต่อไป โดยผู้ที่จะส่งข้อเสนอโครงการจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาโครงการแล้วเท่านั้น ผู้สนใจสามารถกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มพร้อมแนบรูปตามขนาดที่ระบุ โดยขอให้ส่งทั้งไฟล์ .doc และ .pdf มาที่ E-mail : ird@rmutt.ac.th ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2562

แบบฟอร์มคำขอขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาเทคโนโลยีของ สป.อว. CLICK!!!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • คุณนรภัทร เทพทอง ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี โทร. 02 549 4684
 • คุณขวัญรัตน์ เป่ารัมย์ ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี โทร. 02 549 4684
ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี