มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก
กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
(โอทอปสัญจร) พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และฉะเชิงเทรา

ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (โอทอปสัญจร)

โดยได้รับเกียรติจากนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวต้อบรับคณะทำงาน และกล่าวถึงการพัฒนาอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ถือเป็นหนึ่งประเด็นที่จังหวัดให้ความสำคัญมาโดยตลอด รายได้ของประชาชนในพื้นที่ นอกเหนือจากเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมนั้น การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าโอทอปของผู้ประกอบการก็เป็นประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตและสร้างรายได้ให้แก่ ประชาชนในพื้นที่ โดยเน้นการพัฒนาสินค้าโอทอปด้วยนวัตกรรมขายสินค้าอยู่ในชุมชนที่มาจากการท่องเที่ยว โดยใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ แปลงเป็นรายได้ ถือเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมเปิดเผยการจัดงานในครั้งนี้ว่า ทางภาครัฐบาลได้มีแผนงานบูรณาการ การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดไว้รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้รับการยอมรับสำหรับการทำการตลาดทั้งในประเทศและระดับสากล โดยจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก เป็น 3 จังหวัดพื้นที่เป้าหมาย ในการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นงานที่สำคัญงานหนึ่งของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มอบหมายให้เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ภายใต้ สภาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี นำโดย ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.ไฉน น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมทีมงาน จัดกิจกรรม นิทรรศการ สถานที่ และประสานงาน กับทาง อว. โดยได้เรียนเชิญ ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้แทนกล่าวรายงานว่า ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจหลักในการสร้างสรรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์เพื่อเป็นที่พึ่งของสังคมด้านบริการวิชาการ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ มีอาจารย์สมัครเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษากว่า 80 ท่าน ที่มีความพร้อมทางด้านคุณวุฒิและวัยวุฒิ ในการบูรณาการความรู้ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการออกแบบพัฒนาเครื่องจักร เพื่อถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการกว่า 200 แห่ง และร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้นต่อไป และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 8 ท่าน ได้แก่

 • นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • นายเลิศชาย เลิศวุฒิ รอง นพ. สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา (อย.)
 • นางสาวสุรีรัตน์ แซ่โค้ว นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา (มผช.)
 • นางสุบงกช ทรัพย์แตง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 • ดร.ศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 • นายชายกร สินธุสัย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการพื้นที่
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ดร.เพ็ญโฉม พจนธารี นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
« 1 of 7 »
ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี