แบบฟอร์มคูปองวิทย์ ปี 60 และโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ

NameSizeHits
NameSizeHits
โจทย์ความต้องการ39.9 KB341
แบบฟอร์มคูปองวิทย์ ปี 60433.7 KB320

แบบฟอร์มคลินิกเทคโนโลยี ปี 60

NameSizeHits
NameSizeHits
6.แบบประเมินผลหลังถ่ายทอด70.0 KB221
7.แบบติดตามประเมินผล78.9 KB236
5.ใบสมัคร87.9 KB250
3.แบบฟอร์ม สส 002-2(1) (สำรวจ)140.6 KB222
8.แบบการนำไปใช้ประโยชน์193.8 KB221
1.แบบฟอร์ม สส 002-2 (ถ่ายทอด)728.9 KB261
2.แบบฟอร์ม สส 002-3 (ต่อยอด)739.8 KB209
4.แบบฟอร์ม สส 002-2(2) (ช่วยเหลือ)815.9 KB237

แบบฟอร์มแม่ข่าย วท. ปี 60

NameSizeHits
NameSizeHits
7 แบบการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์51.9 KB199
2 แบบฟอร์มแสดงเจตจำนงเข้าร่วมโครงการ99.2 KB217
3 แบบสำรวจความพร้อม133.6 KB207
1 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการแม่ข่าย ปี 60486.8 KB230
5 แบบประเมินผลหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี538.4 KB245
8 แบบสอบถามการประเมินสถานะหมู่บ้าน576.2 KB225
6 แบบติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์681.0 KB352
4 ใบสมัครผู้รับบริการ688.3 KB213

คู่มือคลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่าย วท.

NameSizeHits
NameSizeHits
03. คู่มือการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่าย วท ปี 25603.9 MB577

แบบฟอร์มคลินิกเทคโนโลยี

NameSizeHits
NameSizeHits
01. แบบฟอร์มแผนการถ่ายทอด 231.6 KB191
02. แบบฟอร์มแผนการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี356.1 KB177

แบบฟอร์มหมู่บ้านแม่ข่าย วท.

NameSizeHits
NameSizeHits
02. แบบฟอร์มแสดงเจตจำนงเข้าร่วมโครงการ46.9 KB333
01. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการหมู่บ้าน104.5 KB1435
03. แบบติดตามและประเมินผล หมู่บ้านฯ 378.5 KB242
04. แบบการประเมินสถานะหมู่บ้านแม่ข่าย423.2 KB422

แบบฟอร์มการรายงาน

NameSizeHits
NameSizeHits
02. แบบรายงานฉบับสมบูรณ์31.7 KB255
01. แบบฟอร์มรายงานรายไตรมาส36.9 KB2330

ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี