แบบฟอร์มคูปองวิทย์ ปี 60 และโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ

NameSizeHits
NameSizeHits
แบบฟอร์มคูปองวิทย์ ปี 60433.7 KB320
โจทย์ความต้องการ39.9 KB341

แบบฟอร์มคลินิกเทคโนโลยี ปี 60

NameSizeHits
NameSizeHits
2.แบบฟอร์ม สส 002-3 (ต่อยอด)739.8 KB209
6.แบบประเมินผลหลังถ่ายทอด70.0 KB221
8.แบบการนำไปใช้ประโยชน์193.8 KB221
3.แบบฟอร์ม สส 002-2(1) (สำรวจ)140.6 KB222
7.แบบติดตามประเมินผล78.9 KB236
4.แบบฟอร์ม สส 002-2(2) (ช่วยเหลือ)815.9 KB237
5.ใบสมัคร87.9 KB250
1.แบบฟอร์ม สส 002-2 (ถ่ายทอด)728.9 KB261

แบบฟอร์มแม่ข่าย วท. ปี 60

NameSizeHits
NameSizeHits
7 แบบการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์51.9 KB199
3 แบบสำรวจความพร้อม133.6 KB207
4 ใบสมัครผู้รับบริการ688.3 KB213
2 แบบฟอร์มแสดงเจตจำนงเข้าร่วมโครงการ99.2 KB217
8 แบบสอบถามการประเมินสถานะหมู่บ้าน576.2 KB225
1 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการแม่ข่าย ปี 60486.8 KB230
5 แบบประเมินผลหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี538.4 KB245
6 แบบติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์681.0 KB352

คู่มือคลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่าย วท.

NameSizeHits
NameSizeHits
03. คู่มือการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่าย วท ปี 25603.9 MB577

แบบฟอร์มคลินิกเทคโนโลยี

NameSizeHits
NameSizeHits
02. แบบฟอร์มแผนการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี356.1 KB177
01. แบบฟอร์มแผนการถ่ายทอด 231.6 KB191

แบบฟอร์มหมู่บ้านแม่ข่าย วท.

NameSizeHits
NameSizeHits
03. แบบติดตามและประเมินผล หมู่บ้านฯ 378.5 KB242
02. แบบฟอร์มแสดงเจตจำนงเข้าร่วมโครงการ46.9 KB333
04. แบบการประเมินสถานะหมู่บ้านแม่ข่าย423.2 KB422
01. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการหมู่บ้าน104.5 KB1435

แบบฟอร์มการรายงาน

NameSizeHits
NameSizeHits
02. แบบรายงานฉบับสมบูรณ์31.7 KB255
01. แบบฟอร์มรายงานรายไตรมาส36.9 KB2330

ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี