ด้วยสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้การดำเนินงาน “คลินิกเทคโนโลยี”และภายใต้การดำเนินงาน “หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้การสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินงานในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และสร้างหมู่บ้านต้นแบบในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนา

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

คู่มือการดำเนินงานปี 59

แบบฟอร์มคลินิกเทคโนโลยี

แบบฟอร์มหมู่บ้าน วท.

20150902-clinictech

ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี