โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำหรับที่ปรึกษาเครือข่ายสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในการอภิปราย เรื่อง “การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอปด้วย วทน. ปี 2559-2560 : ความสำเร็จ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ”  ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

 

20/09/2017

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับที่ปรึกษาเครือข่ายสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในการอภิปราย เรื่อง “การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอปด้วย วทน. ปี 2559-2560 : ความสำเร็จ […]
06/09/2017

โครงการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานภายใต้ โครงการ “ยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 4 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์   แสงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.ไฉน […]
30/12/2016

ส่งข้อเสนอโครงการภายใต้การดำเนินงานคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade)ประจำปีงบประมาณ 2560

ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการภายใต้การดำเนินงานคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade)ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้การดำเนินงานคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade)ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)  ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพเป็นไปตามความต้องการของตลาด  ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ OTOP ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน  โดยใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย […]
10/10/2016

โครงการบริหารจัดการขยะและการแปรรูปขยะในพื้นที่ชุมชนคลองรังสิต อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี