ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการภายใต้การดำเนินงานคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade)ประจำปีงบประมาณ 2560

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้การดำเนินงานคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade)ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)  ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพเป็นไปตามความต้องการของตลาด  ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ OTOP ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน  โดยใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ร่วมกับการพัฒนารูปแบบการประกอบธุรกิจ ระบบการบริหารจัดการ และการตลาด  โดยให้บริการวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการให้บริการคำปรึกษาเชิงลึกใน ๖ ประเด็น ประกอบด้วย ๑. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์  ๒. พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์  ๓. พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต  ๔. พัฒนามาตรฐาน  ๕. พัฒนาและออกแบบเครื่องจักร  และ ๖. พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบต้นน้ำให้กับผู้ประกอบการกลุ่ม Start Up

ในการนี้ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัยที่สนใจดำเนินงานเพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ดังราย ละเอียดความต้องการของผู้ประกอบการดังแนบ และดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.clinictech.rmutt.ac.th โปรดส่งข้อเสนอโครงการ จำนวน ๕ ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูลไปยัง สถาบันวิจัยและพัฒนา และ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ ๙  มกราคม  ๒๕๖๐

 

สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มและรายละเอียดได้ที่ >> 

โปสเตอร์คูปองวิทย์

ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี