การแสดงผลงานการยกระดับสินค้า OTOP
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (พื้นที่ภาคกลาง)
จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563
ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต กรุงเทพฯ

มทร.ธัญบุรี ได้เข้าร่วมการจัดแสดงผลงานการยกระดับสินค้า OTOP ด้วย วทน. ประจำปีงบประมาณ 2563 (พื้นที่ภาคกลาง) โดยภายในงานมีผู้ประกอบการจากโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ในการนี้ เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ภายใต้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี นำทีมนักวิจัยและผู้ประกอบการสินค้า OTOP ไปจัดแสดง ดังนี้

1. การพัฒนาเอกลักษณ์ลวดลายตราสินค้า ออกแบบบรรจุภัณฑ์และเสริมข้อมูลสินค้าด้วยเทคโนโลยีเออาร์ (Augment branding materials) เพื่อแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์แบบ 3 มิติผลิตภัณฑ์ฟินิกซ์เอเบิล จังหวัดปราจีนบุรี (ฟินิกซ์เอเบิล)
ผู้ประกอบการ ฟินิกซ์เอเบิล จ.ปราจีนบุรี
นักวิจัย ดร.ธัญญาภรณ์  บุญยัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

2. การพัฒนายกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี (กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านดงบัง)
ผู้ประกอบการ กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านดงบัง จ.ปราจีนบุรี
นักวิจัย ผศ.กรณัท  สุขสวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

3. การเพิ่มความหลากหลายของหน้าขนมปังอบกรอบ เพื่อตรงตามความต้องการของผู้บริโภค (ขนมบ้านสระแท่น)
ผู้ประกอบการ ขนมบ้านสระแท่น จ.ปราจีนบุรี
นักวิจัย ดร.ปพนพัชร์  ภัทรฐิติวัสส์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

4. การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ด ตำบลโพธิ์แทน จังหวัดนครนายก (ว.ส.ช.กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดตำบลโพธิ์แทน)
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดตำบลโพธิ์แทน จ.นครนายก
นักวิจัย นายกิตติกุล  บุญเปลี่ยน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี