โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี การอบรมเชิงปฎิบัติการ
เรื่อง การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย และการทำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

ดร.ไฉน  น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมทีมงานจากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ได้จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย และการทำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ความเข้าใจด้านการแพทย์แผนไทยให้แก่ชุมชน

โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 วัน รายละเอียด ดังนี้

วันที่ 27 สิงหาคม 2563
บรรยาย เรื่อง การแพทย์แผนไทย
บรรยาย เรื่อง การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย
ฝึกปฎิบัติ ผักพื้นบ้านอาหารตามเจ้าเรือน
ฝึกปฎิบัติ ชาสมุนไพรตามธาตุเจ้าเรือน

วันที่ 28 สิงหาคม 2563
บรรยาย เรื่อง การเตรียมผลิตภัณฑ์สมุนไพรใช้ภายนอกร่างกายเพื่อบรรเทาอาการเบื้องต้น
ฝึกปฎิบัติ เรื่อง ทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรใช้ภายนอกร่างกายเพื่อบรรเทาอาการทางระบบผิวหนัง
ฝึกปฎิบัติ เรื่อง ทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรใช้ภายนอกร่างกายเพื่อบรรเทาอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก
ฝึกปฎิบัติ เรื่อง ทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรใช้ภายนอกร่างกายเพื่อบรรเทาอาการแมลงสัตว์กัดต่อย

ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี