กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)  เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้การดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ และชุมชน ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ พัฒนาและออกแบบ บรรจุภัณฑ์ พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต พัฒนาระบบมาตรฐาน พัฒนาและออกแบบเครื่องจักร พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบต้นน้ำ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและบริการโดยเฉพาะในสาขาที่ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาที่ยั่งยืน

วท. ได้กำหนดขอบเขต และพื้นที่ในการดำเนินโครงการฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนงานด้าน วทน. สู่การพัฒนาพื้นที่จังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ และเชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่าของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกและภาคกลางตอนบน ทั้ง ๓ ประเด็น คือ
    – นวัตกรรมการผลิตเกษตรปลอดภัยครบวงจร (พืช สัตว์น้ำ)
    – การใช้ วทน. เพิ่มศักยภาพด้านสมุนไพร
    – การใช้ วทน. เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการ
  2. พื้นที่สำหรับดำเนินงานต้องครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ ๑๗ จังหวัด คือ จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก สมุทรปราการ นทบุรี ลพบุรี ปทุมธานี สระบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา
  3. งบประมาณโครงการละไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนบาทถ้วน)

โดยส่งโครงการแบบย่อ (Project idea) (ดังเอกสารแนบ) จำนวน ๔ ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูลไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา

ดาวน์โหลดเอกสาร

หลักการและเหตุผล
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
Value Chain
ตัวอย่าง Value Chain

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณขวัญรัตน์  เป่ารัมย์
โทรศัพท์ : 0 2549 4684
แฟกซ์ : 0 2549 4680
อีเมล : clinictech.rmutt@gmail.com

ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี