ที่ เจ้าของโครงการ หน่วยงาน

โครงการ

1 ผศ.วาสนา   เจริญวิเชียรฉาย สถาบันวิจัยและพัฒนา การบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
2 ผศ.มาลา   ฤทธิ์นิ่ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งทอเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม  และจังหวัดลพบุรี
3 ผศ.ประทุมทอง   ไตรรัตน์ คณะเทคโนโลยีสื่อสาร มวลชน การพิมพ์ลายผ้าจากยางกล้วย
4 ผศ.สุวิมล   พุ่มประทีป คณะเทคโนโลยีสื่อสาร มวลชน การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการขายให้กับสินค้า  OTOP ของจังหวัดปทุมธานี
รวม 4  โครงการ
ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี