ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้การดำเนินงาน “คลินิกเทคโนโลยี” และภายใต้การดำเนินงาน “หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ประจำปีงบประมาณ 2560 ในการนี้ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัยที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.clinictech.rmutt.ac.th และ www.ird.rmutt.ac.th หากท่านใดสนใจโปรดส่งข้อเสนอโครงการจำนวน 5 ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูลไปยัง สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559   สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ >> คู่มือคลินิกปี 60

ข้อเสนอโครงการ ปี60

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ปี 60 ได้ที่ ==>> แบบฟอร์มคลินิก ปี 60 และ แบบฟอร์มแม่ข่าย ปี 60

 

04/10/2016

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ประจำปี 2560

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้การดำเนินงาน “คลินิกเทคโนโลยี” และภายใต้การดำเนินงาน “หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ประจำปีงบประมาณ 2560 ในการนี้ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัยที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.clinictech.rmutt.ac.th และ www.ird.rmutt.ac.th หากท่านใดสนใจโปรดส่งข้อเสนอโครงการจำนวน 5 ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูลไปยัง สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559   […]
11/06/2015

โครงการที่ได้รับงบประมาณ หมู่บ้านแม่ข่าย วท. ปีงบประมาณ 2550

ที่ เจ้าของโครงการ หน่วยงาน โครงการ 1 ผศ.วาสนา   เจริญวิเชียรฉาย สถาบันวิจัยและพัฒนา การบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 2 ผศ.มาลา   ฤทธิ์นิ่ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งทอเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม  และจังหวัดลพบุรี 3 ผศ.ประทุมทอง   ไตรรัตน์ คณะเทคโนโลยีสื่อสาร มวลชน การพิมพ์ลายผ้าจากยางกล้วย 4 ผศ.สุวิมล   พุ่มประทีป คณะเทคโนโลยีสื่อสาร มวลชน […]
11/06/2015

โครงการที่ได้รับงบประมาณ หมู่บ้านแม่ข่าย วท. ปีงบประมาณ 2549

ที่ เจ้าของโครงการ หน่วยงาน โครงการ 1 นายสุจินต์   เพิ่มพูล สถาบันวิจัยและพัฒนา การบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 2 นายสุจินต์   เพิ่มพูล คณะศิลปกรรมศาสตร์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเตาเซรามิกให้แก่ชุมชนในจังหวัดปทุมธานี 3 นายสุจินต์   เพิ่มพูล คณะศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบและเทคนิคการทำกรอบรูปศิลปะเพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนจังหวัดปทุมธานี 4 นายภีร์มะ   ไชยมุติ คณะศิลปกรรมศาสตร์ การทำผลิตภัณฑ์กระดาษอัด-เปเปอร์มาเช่ 5 นายสิลัง   […]
11/06/2015

โครงการที่ได้รับงบประมาณ หมู่บ้านแม่ข่าย วท. ปีงบประมาณ 2548

ที่ เจ้าของโครงการ หน่วยงาน โครงการ 1 นายสุวรรณ  ประทีป  ณ  ถลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา การบริหารงานของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคกลาง 2 นายสุจินต์   เพิ่มพูล คณะศิลปกรรมศาสตร์ การอบรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน  (การเขียนลวดลายเบญจรงค์และลวดลายน้ำทอง , สิ่งทอและแฟชั่น , เครื่อง ปั้นดินเผา (ของที่ระลึกและตกแต่ง) , เทคนิคการปิดทอง […]
ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี