ที่ เจ้าของโครงการ หน่วยงาน

โครงการ

1 ผศ.วาสนา   เจริญวิเชียรฉาย สถาบันวิจัยและพัฒนา การบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
2 ผศ.มาลา   ฤทธิ์นิ่ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งทอเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม  และจังหวัดลพบุรี
3 ผศ.ประทุมทอง   ไตรรัตน์ คณะเทคโนโลยีสื่อสาร มวลชน การพิมพ์ลายผ้าจากยางกล้วย
4 ผศ.สุวิมล   พุ่มประทีป คณะเทคโนโลยีสื่อสาร มวลชน การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการขายให้กับสินค้า  OTOP ของจังหวัดปทุมธานี
รวม 4  โครงการ
11/06/2015

โครงการที่ได้รับงบประมาณ หมู่บ้านแม่ข่าย วท. ปีงบประมาณ 2550

ที่ เจ้าของโครงการ หน่วยงาน โครงการ 1 ผศ.วาสนา   เจริญวิเชียรฉาย สถาบันวิจัยและพัฒนา การบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 2 ผศ.มาลา   ฤทธิ์นิ่ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งทอเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม  และจังหวัดลพบุรี 3 ผศ.ประทุมทอง   ไตรรัตน์ คณะเทคโนโลยีสื่อสาร มวลชน การพิมพ์ลายผ้าจากยางกล้วย 4 ผศ.สุวิมล   พุ่มประทีป คณะเทคโนโลยีสื่อสาร มวลชน […]
11/06/2015

โครงการที่ได้รับงบประมาณ หมู่บ้านแม่ข่าย วท. ปีงบประมาณ 2549

ที่ เจ้าของโครงการ หน่วยงาน โครงการ 1 นายสุจินต์   เพิ่มพูล สถาบันวิจัยและพัฒนา การบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 2 นายสุจินต์   เพิ่มพูล คณะศิลปกรรมศาสตร์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเตาเซรามิกให้แก่ชุมชนในจังหวัดปทุมธานี 3 นายสุจินต์   เพิ่มพูล คณะศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบและเทคนิคการทำกรอบรูปศิลปะเพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนจังหวัดปทุมธานี 4 นายภีร์มะ   ไชยมุติ คณะศิลปกรรมศาสตร์ การทำผลิตภัณฑ์กระดาษอัด-เปเปอร์มาเช่ 5 นายสิลัง   […]
11/06/2015

โครงการที่ได้รับงบประมาณ หมู่บ้านแม่ข่าย วท. ปีงบประมาณ 2548

ที่ เจ้าของโครงการ หน่วยงาน โครงการ 1 นายสุวรรณ  ประทีป  ณ  ถลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา การบริหารงานของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคกลาง 2 นายสุจินต์   เพิ่มพูล คณะศิลปกรรมศาสตร์ การอบรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน  (การเขียนลวดลายเบญจรงค์และลวดลายน้ำทอง , สิ่งทอและแฟชั่น , เครื่อง ปั้นดินเผา (ของที่ระลึกและตกแต่ง) , เทคนิคการปิดทอง […]
ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี