ที่

เจ้าของโครงการ หน่วยงาน

โครงการ

1 นายสุจินต์   เพิ่มพูล สถาบันวิจัยและพัฒนา การบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
2 นายสุจินต์   เพิ่มพูล คณะศิลปกรรมศาสตร์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเตาเซรามิกให้แก่ชุมชนในจังหวัดปทุมธานี
3 นายสุจินต์   เพิ่มพูล คณะศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบและเทคนิคการทำกรอบรูปศิลปะเพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนจังหวัดปทุมธานี
4 นายภีร์มะ   ไชยมุติ คณะศิลปกรรมศาสตร์ การทำผลิตภัณฑ์กระดาษอัด-เปเปอร์มาเช่
5 นายสิลัง   สุพวงแก้ว คณะศิลปกรรมศาสตร์ การเพิ่มคุณค่างานผลิตภัณฑ์รูปทรงต่าง ๆ ด้วยเทคนิคการปิดทอง
6 นายชวลิต   ศรีทับทิม คณะศิลปกรรมศาสตร์ การทำของที่ระลึกจากหนัง
7 นายชวลิต   ศรีทับทิม คณะศิลปกรรมศาสตร์ การทำกระเป๋าหนัง
รวม 7  โครงการ
ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี