ที่ เจ้าของโครงการ หน่วยงาน

โครงการ

1 รศ.ดร.อัญชลี   สงวนพงษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา การบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
2 นางสาวอัญชลินทร์  สิงห์คำ คณะเทคโนโลยี การเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า
รวม 2  โครงการ
ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี