ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้การดำเนินงาน “คลินิกเทคโนโลยี” และภายใต้การดำเนินงาน “หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ประจำปีงบประมาณ 2560 ในการนี้ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัยที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.clinictech.rmutt.ac.th และ www.ird.rmutt.ac.th หากท่านใดสนใจโปรดส่งข้อเสนอโครงการจำนวน 5 ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูลไปยัง สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559   สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ >> คู่มือคลินิกปี 60

ข้อเสนอโครงการ ปี60

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ปี 60 ได้ที่ ==>> แบบฟอร์มคลินิก ปี 60 และ แบบฟอร์มแม่ข่าย ปี 60

 

04/10/2016

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ประจำปี 2560

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้การดำเนินงาน “คลินิกเทคโนโลยี” และภายใต้การดำเนินงาน “หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ประจำปีงบประมาณ 2560 ในการนี้ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัยที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.clinictech.rmutt.ac.th และ www.ird.rmutt.ac.th หากท่านใดสนใจโปรดส่งข้อเสนอโครงการจำนวน 5 ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูลไปยัง สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559   […]
11/06/2015

โครงการที่ได้รับงบประมาณ คลินิกเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2556

ที่ เจ้าของโครงการ หน่วยงาน โครงการ 1 รศ.ดร.อัญชลี   สงวนพงษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา การบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 2 นางสาวอัญชลินทร์  สิงห์คำ คณะเทคโนโลยี การเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า รวม 2  โครงการ
11/06/2015

โครงการที่ได้รับงบประมาณ คลินิกเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2554

ที่ เจ้าของโครงการ หน่วยงาน โครงการ 1 ผศ.วาสนา   เจริญวิเชียรฉาย สถาบันวิจัยและพัฒนา การบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี รวม 1  โครงการ
11/06/2015

โครงการที่ได้รับงบประมาณ คลินิกเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2553

ที่ เจ้าของโครงการ หน่วยงาน โครงการ 1 ผศ.วาสนา   เจริญวิเชียรฉาย สถาบันวิจัยและพัฒนา การบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี รวม 1  โครงการ
ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี