ที่ เจ้าของโครงการ หน่วยงาน

โครงการ

1 รศ.ดร.อัญชลี   สงวนพงษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา การบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
2 นางสาวอัญชลินทร์  สิงห์คำ คณะเทคโนโลยี การเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า
รวม 2  โครงการ
11/06/2015

โครงการที่ได้รับงบประมาณ คลินิกเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2556

ที่ เจ้าของโครงการ หน่วยงาน โครงการ 1 รศ.ดร.อัญชลี   สงวนพงษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา การบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 2 นางสาวอัญชลินทร์  สิงห์คำ คณะเทคโนโลยี การเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า รวม 2  โครงการ
11/06/2015

โครงการที่ได้รับงบประมาณ คลินิกเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2554

ที่ เจ้าของโครงการ หน่วยงาน โครงการ 1 ผศ.วาสนา   เจริญวิเชียรฉาย สถาบันวิจัยและพัฒนา การบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี รวม 1  โครงการ
11/06/2015

โครงการที่ได้รับงบประมาณ คลินิกเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2553

ที่ เจ้าของโครงการ หน่วยงาน โครงการ 1 ผศ.วาสนา   เจริญวิเชียรฉาย สถาบันวิจัยและพัฒนา การบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี รวม 1  โครงการ
11/06/2015

โครงการที่ได้รับงบประมาณ คลินิกเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2552

ที่ เจ้าของโครงการ หน่วยงาน โครงการ 1 ผศ.วาสนา   เจริญวิเชียรฉาย สถาบันวิจัยและพัฒนา การบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 2 ผศ.วาสนา   เจริญวิเชียรฉาย สถาบันวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำน้ำพริกชนิดต่าง ๆ  และการทำของใช้ในครัวเรือน รวม 2  โครงการ
ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี