การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสร้างเครื่องอัดขยะไฮโดรลิคขนาดเล็ก
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติก
จัดโดย สป.อว. สำนักงานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563
ณ เทศบาลตำบลหนองเสือ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ภายใต้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี นำโดย ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ผอ. สวพ. ให้เป็นผู้แทนนำทีมนักวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้ความเข้าใจในการนำขยะมาแปรรูปให้แก่ชุมชนและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลหนองเสือ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสร้างเครื่องอัดขยะไฮโดรลิคขนาดเล็ก และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติก จัดโดย สป.อว. สำนักงานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาสร้างเครื่องอัดขยะไฮโดรลิค ขนาดเล็ก
วิทยากรโดย ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยวิทยากร นางสาวพนมพร วงษ์เหมือน สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยวิทยากร นางสาววราภาณ์ ชื่นจรูญ สถาบันวิจัยและพัฒนา

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติก : ไม้กวาดอ่อน และไม้กวางแข็ง
วิทยากรโดย ดร.บิณฑสันต์ ขวัญข้าว คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช้วยวิทยากร ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริวรรณ ศรีธรรมรงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยวิทยากร นายสุปรีชา บุญรอด คณะวิศวกรรมศาสตร์

ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี